Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry:n

TOIMINTASÄÄNNÖT


1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Teekkareiden Urheilu- ja Voimailukerho ry. Yhdistyksen kotipaikka on Tampere. Yhdistyksen toiminta-alue on Tampere. Yhdistys on perustettu 27.11.1990. Yhdistyksen kieli on suomi.

2. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää Tampereen yliopiston ja Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelijoiden ja henkilöstön mahdollisuuksia monipuoliseen liikunnan harrastamiseen ja kannustaa liikunnalliseen elämäntapaan. Tarkoituksena on, että yhdistyksen toiminta tukee jäseniään harrastamaan kunto-, harraste- tai kilpaurheilua yhdistyksen tavoitteiden mukaisesti. Lisäksi yhdistys voi kannustaa huippu-urheiluun.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

Yhdistys voi toteuttaa tarkoitustaan myös kiinnittämällä toiminta-alueensa viranomaisten ja muiden yhteisöjen huomiota ehdotusten, anomusten ja aloitteiden kautta. Yhdistys pyrkii luomaan ja kehittämään jäsenistölleen mahdollisimman hyvät liikuntaedellytykset.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja, hankkia tuloja yhteistyökumppaneiltaan, tehdä talkootöitä sekä toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianmukaisen luvan.

Yhdistys voi hankkia varoja periaatteellisen toimintansa tukemiseksi järjestämällä huvittelu- ja juhlatilaisuuksia sekä myymällä kannatustuotteita. Lisäksi yhdistys voi omistaa tai vuokrata toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä.

Yhdistys voi harjoittaa julkaisutoimintaa.

Yhdistys voi hankkia ostopalveluita.

3. Jäsenet

Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä Tampereen yliopiston tai Tampereen ammattikorkeakoulun opiskelija tai henkilökuntaan kuuluva henkilö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi. Varsinaiseksi jäseneksi voidaan hyväksyä myös oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen kannattavaksi jäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, jonka hallitus hyväksyy jäseneksi.

Yhdistyksen kunniajäseneksi voidaan hallituksen esityksestä yhdistyksen kokouksen päätöksellä kutsua henkilö tai oikeustoimikelpoinen yhteisö, joka on huomattavasti edistänyt yhdistyksen toimintaa. Kunniajäsenen arvo on elinikäinen.

Yhdistys pitää yhdistyslain edellyttämää jäsenluetteloa.

4. Liittymismaksu ja jäsenmaksu

Varsinaisilta jäseniltä ja kannattavilta jäseniltä perittävän liittymis- ja jäsenmaksun suuruudesta erikseen kummallekin jäsenryhmälle päättää yhdistyksen syyskokous vuosittain. Liittymis- ja jäsenmaksu voi olla erisuuruinen henkilöjäsenille ja yhteisöjäsenille. Kunniajäsenet eivät ole liittymis- ja jäsenmaksuvelvollisia.

5. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan. Ero tulee voimaan heti kun ilmoitus on tehty.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos tämä on jättänyt täyttämättä ne velvoitteet, joihin on yhdistykseen liittyessään sitoutunut, on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja. Erotetulla ei ole oikeutta vaatia takaisin yhdistykselle suorittamiaan maksuja. Ero tulee voimaan heti kun erottamiseen edellyttävät ehdot on todettu.

6. Hallitus

Syyskokouksen valitsema hallitus johtaa yhdistyksen toimintaa, vastaa yhdistyksen taloudenhoidosta ja omaisuudesta sekä edustaa yhdistystä. Hallitukseen kuuluu yhdeksi toimintakaudeksi valittu puheenjohtaja ja 5-9 muuta hallituksen jäsentä. Hallituksen jäseneksi valittavan on oltava yhdistyksen jäsen.

Hallituksen toimikausi on sama kuin tilikausi. Jos hallituksen puheenjohtaja tai jäsen kesken toimikauttaan eroaa tai erotetaan tehtävästään, valitaan yhdistyksen kokouksessa yhdistyksen täysi-ikäisistä jäsenistä uusi puheenjohtaja tai hallituksen jäsen.

Puheenjohtajan ollessa estynyt tehtäviensä hoitamisesta hallitusta johtaa varapuheenjohtaja.

Hallitus sopii keskinäisestä työnjaostaan hallituksen järjestäytymiskokouksessa. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, sihteerin ja rahastonhoitajan. Hallitus voi myös valita hallituksen ulkopuolelta tarvittavia toimihenkilöitä.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat sen tarpeelliseksi tai kun vähintään puolet (1/2) hallituksen jäsenistä kirjallisesti sitä heiltä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai hänen ollessaan estynyt varapuheenjohtaja ja hän mukaan luettuna vähintään puolet (1/2) sen jäsenistä on paikalla.

Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

7. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja yksin tai varapuheenjohtaja yhdessä jonkun hallituksen jäsenen tai hallituksen erikseen määräämän henkilön kanssa. Nimenkirjoittajien on oltava täysi-ikäisiä.

8. Tilikausi

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajalle/toiminnantarkastajalle viimeistään kolmekymmentä (30) päivää ennen kevätkokousta.

9. Kokoukset

Yhdistys pitää vuosittain kaksi varsinaista kokousta, joista kevätkokous pidetään maalis- tai huhtikuussa ja syyskokous loka- tai marraskuussa. Kokouksen paikan ja tarkemman ajan määrää hallitus. Kutsu varsinaiseen ja ylimääräiseen kokoukseen on julkaistava vähintään neljätoista (14) päivää ennen kokousta yhdistyksen viestintäänsä käyttämillä verkkosivuilla.

Yhdistyksen hallitus hyväksyy varsinaisten ja ylimääräisten kokousten esityslistan. Asioista, joita yhdistyksen jäsenet haluavat kevät- tai syyskokoukseen käsiteltäviksi, on tehtävä kirjallinen esitys yhdistyksen hallitukselle viimeistään kaksikymmentäyksi (21) päivää ennen kokousta.

Kevätkokous

Kevätkokouksessa käsitellään:

Syyskokous

Syyskokouksessa käsitellään:

Ylimääräinen kokous

Yhdistyksen ylimääräinen kokous pidetään silloin, kun hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai kun vähintään yksi kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Ylimääräisen kokouksen kutsussa on mainittava asia, jonka vuoksi kokous on koolle kutsuttu. Ylimääräinen kokous on pidettävä vähintään yhden (1) kuukauden kuluessa siitä, kun jäsenet ovat tehneet siitä edellä mainitulla tavalla esityksen.

Äänioikeus ja äänestys

Yhdistyksen kokouksissa jokaisella varsinaisella jäsenellä on yksi ääni. Kannattavalla jäsenellä ja kunniajäsenellä on puhe- ja läsnäolo-oikeus mutta ei äänioikeutta, ellei tämä ole myös yhdistyksen varsinainen jäsen.

Valtakirjalla ei saa äänestää. Kokouksessa ratkaistaan asiat yksinkertaisella ääntenenemmistöllä, mikäli jonkin asian ratkaisemisesta ei näissä säännöissä toisin säädetä. Henkilövaaleissa äänten mennessä tasan vaali ratkaistaan arvalla. Muissa asioissa äänten mennessä tasan se mielipide voittaa, johon kokouksen puheenjohtaja on yhtynyt. Kaikissa kokouksissa suoritetaan vaadittaessa äänestys suljettuja lippuja käyttämällä.

10. Pöytäkirjat

Yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa on pidettävä pöytäkirjaa. Puheenjohtajan ja sihteerin on allekirjoitettava sekä valittujen pöytäkirjan tarkastajien tarkistettava yhdistyksen kokousten pöytäkirjat kahden (2) viikon kuluessa kokouksesta. Yhdistyksen hallituksen kokousten pöytäkirjat tarkistetaan heti tai seuraavassa kokouksessa, kuitenkin viimeistään yhden (1) kuukauden kuluessa kokouksesta.

11. Jaostot

Yhdistyksen hallitus voi hyväksyä yhdistyksen alaisuuteen jaostoja. Yhdistyksen hallitus päättää uuden jaoston hyväksymisestä sen toimitettua hallituksen käsiteltäväksi vaaditut dokumentit, jotka kuvaavat toiminnan suunnitelmallisuutta ja taloutta.

12. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Näiden sääntöjen muuttamisesta päätetään yhdistyksen kokouksessa. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus.

Yhdistyksen purkamisesta päätetään kahdessa (2) peräkkäisessä kokouksessa, joiden välillä on oltava vähintään kuukausi. Molemmassa kokouskutsussa on mainittava yhdistyksen purkamisesta. Ollakseen pätevä, on päätöksen saatava läsnä olevien äänioikeutettujen jäsenten kolmen neljäsosan (3/4) ääntenenemmistön kannatus molemmassa kokouksessa.

Jos yhdistys on päätetty purkaa, sen varat on luovutettava Tampereen ylioppilaskunnalle. Pesänselvityshenkilöinä toimivat purkamisesta päättäneen kokouksen valitsemat täysi-ikäiset henkilöt. Yhdistyksen purkamisesta on ilmoitettava yhdistysrekisteriin.

13. Muut ohjeet

Näissä säännöissä mainitsemattomissa asioissa noudatetaan voimassaolevan yhdistyslain määräyksiä.